Uspořádání dne v mateřské škole pro školní rok 2021/2022

6.00 – 8.00 hod.

Scházení dětí, volné hry, nabídka činností vzhledem k potřebám dětí hrát si a navazovat přátelské vztahy s dětmi, doporučujeme rodičům příchod do 8 hodin. (výjimku tvoří děti ze třídy veverek, které se scházejí do 7,30 hodin ve třídě motýlků).

8.30 – 9.30 hod.

Hry, (v době od 8.30 hod. podávání přesnídávky, řízené i individuální činnosti dle tematických celků, cvičení, hygiena, příprava na pobyt venku).

9.30 – 11.30 hod.

Pobyt na zahradě, vycházka – dle počasí.

11.30 – 14.00 hod.

Hygiena, oběd, čtení pohádky, odpočinek dětí na lehátku. Děti, které neusnou do 13 hod. (nabídka klidových aktivit… hry, kreslení, mluvní výcvik, individuální činnosti dětí).
Spící děti odpočívají do 14 hodin.

14.00 – 16.30 hod.

Svačina, hygiena, hry, zájmové činnosti do odchodu dětí domů

V PRŮBĚHU CELÉHO DNE JE ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM.

(Děti si mohou vybrat čaj nebo vodu. K tomuto účelu používají vlastní hrneček).

DO 7,30 hod. PŘIJÍMÁME OMLUVY ZA NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ.

Děti, které mají ze zákona povinnou školní docházku
(děti 6. leté a děti s odkladem školní docházky), musí být zákonným zástupcem omluveny písemně nebo e-mailem s udáním důvodu.
Tiskopis je umístěn v šatně a na webových stránkách.